Giới thiệu Công ty

Người đại diện

QUÁCH VĂN ĐỨC

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp và bất động sản; Kinh doanh xăng, dầu, khí đốt.., Kinh doanh xuất khẩu nông sản và nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, kinh doanh dịch vụ Logistics,…