[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM QUANG HUY

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh nông sản, thực phẩm.

Thông tin liên hệ