[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HÀ TÔN VINH

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Giáo dục, đào tạo và tư vấn quốc tế chuyên ngành quản lý và quản trị kinh doanh,…