[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN CTHÀNH

Chức vụ

GIÁM ĐỐC

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý nhân sự, quản lý kho, phần mềm quản lý khách hàng, phần mềm kế toán …