[vccitranslate]

CTCP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Quảng cáo thương mại.

Thông tin liên hệ