[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THÀNH SƠN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ kho bãi, cảng biển, làm thủ tục hải quan, kho hàng lạnh, dịch vụ logistics, kho nội địa kho ngoại quan, trung tâm phân phối.