[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN BẢO TRỊ

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Đại lý vận tải hàng hóa đường biển. Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.

Thông tin liên hệ