[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ HỒNG TRƯƠNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Giám định hàng hóa, kiểm định thiết bị đo lường, tư vấn chất lượng.

Thông tin liên hệ