[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN TIẾN SƠN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giám định công trình xây dựng và thẩm định giá.

Thông tin liên hệ