[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ĐỨC PHÚC

Chức vụ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ. Khử trùng tàu biển, container, hàng hóa trong kho, vật thể đóng gói.