[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN XUÂN HÀN

Chức vụ

Tổng Giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh sản phẩm điện tử. Kinh doanh thương mại, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ bất động sản. Sản xuất nông sản xuất khẩu.

Thông tin liên hệ