[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN MẠNH THÔNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh dệt may, kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính.

Thông tin liên hệ