[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VŨ ĐỨC TÂM

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Hạ tầng viễn thông.