[vccitranslate]

CTCP CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NINH THUẬN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ THÀNH NHÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Cung ứng các dịch vụ công cộng đô thị, quản lý duy trì khai thác, sửa chữa và xây dựng mới các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, KCN và nông thôn.

Thông tin liên hệ