[vccitranslate]

CTCP CÔNG NGHỆ SINH HỌC XANH VIỆT

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HOÀNG VĂN ĐỨC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp giống chuối, hoa lan, cao su chất lượng và năng suất cao nhờ vào áp dụng công nghệ tế bào.