[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TÔ HẢI

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán,… Dịch vụ ngân hàng đầu tư.

Thông tin liên hệ