[vccitranslate]

CTCP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN LONG GIANG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Chế biến nông sản xuất khẩu, thu mua và tiêu thụ hàng nông sản.

Thông tin liên hệ