[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH GIÁC

Chức vụ

Trưởng ban

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Quản lý và phát triển các khu công nghiệp.

Thông tin liên hệ