[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN ĐỨC HIỀN

Chức vụ

Tổng biên tập

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Làm và in báo.

Thông tin liên hệ