Biểu mẫu C/O và Cách khai

1. Đăng ký hồ sơ thương nhân:

  • Đăng ký Hồ sơ thương nhân (áp dụng đối với thương nhân đề nghị cấp C/O lần đầu hoặc bổ sung khi có thay đổi thông tin của thương nhân hoặc cập nhận 2 năm/lần theo quy định).

2. Biểu mẫu về C/O:

3. Mẫu khác: