Hoạt động đóng góp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp ý chính sách của VCCI

Trong tháng 02/20201, VCCI đã hoàn thiện góp ý cho các dự thảo văn bản pháp luật sau:

  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
  • Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
  • Thông tư quy định điều kiện, trách nhiệm của các tổ chức được ủy quyền cấp C/O.
  • Thông tư về thu lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
  • Thông tư hướng dẫn về thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo
  • Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ.
  • Đề nghị xây dựng Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).
  • Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua lại biên giới.

Chi tiết tham khảo tại đây.

Nguồn: VCCI Hà Nội

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo