Ban Giám đốc

thumbnail

Ông Võ Tân Thành

Phó Chủ tịch VCCI kiêm Giám đốc VCCI-HCM

+84 28 3932 1788

thumbnail

Ông Nguyễn Thế Hưng

Phó Giám đốc VCCI-HCM

+84 28 3932 5788

thumbnail

Ông Trần Ngọc Liêm

Phó Giám đốc VCCI-HCM

+84 28 3932 5281

thumbnail

Ông Nguyễn Hữu Nam

Phó Giám đốc VCCI-HCM

+84 28 3932 5989