[vccitranslate]

Place and Time of C/O Issuance

1. CÁC TỔ CẤP C/O THUỘC CN PHÒNG THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP TẠI TP. HCM1:

1.1. C/O issuing team in HCMC:

Floor 1, VCCI HCM Building, 171 Vo Thi Sau, District 3, City, Ho Chi Minh City

Phone: 028-3932 6498/3932 2806

1.2. C/O issuing team in Binh Duong (enterprise in Binh Duong Province):

3rd floor, Building of Tan Cang Song Than ICD Joint Stock Company, No. 7/20, DT 743 Street, KP. Binh Dang, Binh Hoa Ward, Town. Thuan An, Binh Duong province

Phone: 0274-380 0048

1.3. C/O issuing team in Dong Nai (enterprise in Dong Nai province):

Address: Sonadezi Building, No. 1, 3A Street, Bien Hoa 2 Industrial Park, Dong Nai Town

Phone: 0251-383 1383

2. DOCUMENT RECEIVING TIMES:

- From Monday to Friday:

Morning: 7:30am - 11:30am

Afternoon: 13h30 – 16h30

– Saturday: 7:30 am – 11:30 am (Only the C/O issuing team in Dong Nai does not work on Saturday morning)

* Từ 28/11/2020 các Tổ cấp C/O thuộc VCCI tại Tp.HCM, Bình Dương và Đồng Nai tạm nghỉ làm việc sáng thứ 7. Đề nghị đại diện Doanh nghiệp thu xếp thời gian đến liên hệ cấp C/O phù hợp.

3. THỜI GIAN CẤP C/O2:

3.1. Tổ cấp C/O tại TP. HCM: Không quá 08 giờ làm việc

3.2. Tổ cấp C/O tại Bình Dương: Không quá 08 giờ làm việc

3.3. Tổ cấp C/O tại Đồng Nai: Không quá 08 giờ làm việc

________________________________________

1Enterprises in Binh Duong or Dong Nai provinces have the right to choose the point of issuing C/O locally or in Ho Chi Minh City. HCM at the request of the enterprise. Note that an enterprise is only entitled to apply for C/O at one issuance point at the request of the enterprise, not at the same time to an enterprise applying for C/O at multiple issuance points.
2Tại tất cả các tổ cấp C/O, khi doanh nghiệp cần C/O gấp có thể đề nghị, đăng ký ký gấp. Thời gian xét cấp gấp không quá 01 giờ làm việc.

  • Events
  • Training