Xây dựng Luật Kinh tế tuần hoàn

Theo ông Nguyễn Quang Vinh: Xây dựng kinh tế tuần hoàn được Đại hội XIII của Đảng xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030. Trao đổi với DĐDN, ông Nguyễn

  • Events
  • Training