[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

VÕ CÔNG ANH

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Field of activity

Thông tin, tuyên truyền, cổ động, dịch vụ xúc tiến tổ chức sự kiện.

Contact Info