[vccitranslate]

CTY TNHH VC & GIAO NHẬN QUỐC TẾ PHƯƠNG NAM THÀNH CÔNG

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN NGỌC NAM

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Field of activity

Giao nhận vận tải quốc tế.

Contact Info