[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG / LÊ BÁ PHÚC

Position

Trưởng văn phòng đại diện

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Field of activity

Viễn thông. Điện tử.

Contact Info