[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN VĂN TUẤN

Position

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Field of activity

Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.