[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

BÀ NGUYỄN MINH TÂM

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Field of activity

Công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu

Contact Info