CTY TNHH MTV DV BẢO VỆ THIÊN LONG

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN THÀNH PHÚC

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Field of activity

Dịch vụ bảo vệ.