[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

BETTY LIM POH SUAN

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Field of activity

Tư vấn nhân sự, quản lý nhân sự, tư vấn tuyển dụng. Cung cấp lao động tạm thời.