[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

BÙI TUẤN NGỌC

Position

Chủ tịch HĐQT

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Field of activity

Giao nhận vận tải, kho, cảng.