[vccitranslate]

CTCP TỔNG CTY DÂU TẰM TƠ VIỆT NAM

Company Introduction

Người đại diện

TRẦN QUỐC HÙNG

Position

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Field of activity

Sản xuất kinh doanh dâu tằm tơ lụa.