CTCP THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN VĂN NINH

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Field of activity

Sản xuất các sản phẩm dệt dùng trong y tế.