[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN QUỐC MINH

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Field of activity

Tư vấn quản lý.