[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN HỮU KHÁNH

Position

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Field of activity

Logistics, giao nhận vận chuyển quốc tế, dịch vụ hải quan, kéo container, cho thuê kho bãi, lưu giữ hồ sơ.