Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN THÀNH SƠN

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Field of activity

Dịch vụ kho bãi, cảng biển, làm thủ tục hải quan, kho hàng lạnh, dịch vụ logistics, kho nội địa kho ngoại quan, trung tâm phân phối.