[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

LÊ HỒNG TRƯƠNG

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Field of activity

Giám định hàng hóa, kiểm định thiết bị đo lường, tư vấn chất lượng.