[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

Ông QURESHI ASRAR AHMAD

Position

Tổng Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

9. Dược – Mỹ phẩm – Hóa chất

Field of activity

Kinh doanh thuốc viên nén, thuốc viên nang, thuốc tiêm bột …