[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

HỒ HỒNG BẢO TRÂM

Position

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Field of activity

Dịch vụ đào tạo trực tuyến, dịch vụ cung cấp nội dung, dịch vụ xây dựng bài giảng trực tuyến, cung cấp giải pháp đào tạo nội bộ,…