[vccitranslate]

Company Introduction

Người đại diện

NGUYỄN THANH TÚ

Position

Chủ tịch

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Field of activity

Công nghệ thông tin.