[vccitranslate]

Cập nhật thông tin về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)

1/ Thông tin chung về tình hình ký kết Hiệp định EVFTA

Hiệp định thương mại tư do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) (viết tắt là EVFTA) đã được chính thức ký kết ngày 30/6/2019 tại Hà Nội. Về phía EU, Nghị viện châu Âu có quyền phê chuẩn và đưa Hiệp định này vào thực thi. Hiện nay, Việt Nam và EU đang tiến hành các thủ tục nội bộ cần thiết để phê chuẩn Hiệp định.

2/ Cam kết về tài chính trong Hiệp định EVFTA

Đối với xuất khẩu của Việt Nam, ngay khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sang 07 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Đối với nhập khẩu của Việt Nam, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5% kim ngạch nhập khẩu từ EU, và sau 10 năm là khoảng 99% số dòng thuế, tương đương 99,8% kim ngạch nhập khẩu từ EU. Đối với số dòng thuế còn lại, Việt Nam sẽ có lộ trình trên 10 năm hoặc dành ưu đãi cho EU trên cơ sở hạn ngạch thuế quan của WTO.

Về thuế xuất khẩu, Việt Nam cam kết xóa bỏ phần lớn thuế xuất khẩu với hàng sản xuất sang EU với lộ trình lên đến 15 năm. Những mặt hàng quan trọng còn lại sẽ tiếp tục được duy trì thuế xuất khẩu.

Dịch vụ tài chính (bảo hiểm và chứng khoán)

Cơ bản cam kết của Việt Nam ngang bằng với cam kết chung của Việt Nam trong WTO và các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết, trừ một số lĩnh vực cụ thể:

Việt Nam cam kết mở cửa cho các công ty tái bảo hiểm EU được thành lập chi nhánh tái bảo hiểm ở Việt Nam theo lộ trình.

Việt Nam cam kết cho phép các công ty bảo hiểm EU được cung cấp dịch vụ nhượng tái bảo hiểm qua biên giới.

 

  • Events
  • Training