[vccitranslate]

Danh mục văn bản thuế mới ban hành từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019

 1. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.
 2. Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
 3. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về HĐ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.
 4. Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.
 5. Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về LPTB.
 6. Thông tư số 987/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
 7. Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/4/2019 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT.
 8. Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ (LPTB). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2019.
 9. Thông tư số 42/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của BTC hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế.
 10. Thông tư số 43/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.
 11. Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
 12. Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Sự kiện
 • Đào tạo