Các điều lưu ý khi cho thuê lại lao động

CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG LÀ GÌ? Căn cứ theo Điều 52. của Bộ luật lao động thì: 1. Cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng

  • Sự kiện
  • Đào tạo