Search Results for: evfta

Hướng dẫn cách phòng tránh sai sót khi kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ C/O hàng nhập khẩu để tận dụng triệt để các cơ hội từ CPTPP, EVFTA và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; hiểu và vận dụng hiệu quả cách áp mã Hs cho hàng hoá xuất nhập khẩu qua các tình huống thực tiễn

Việt Nam đã ký kết và thực hiện 15 Hiệp định Thương mại tự do (FTA), 02 FTA đang đàm phán. Việc này đã giúp Doanh nghiệp giành lợi thế xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua hưởng ưu đãi

Khoá đào tạo Hướng dẫn cách phòng tránh sai sót khi kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) hàng nhập khẩu để tận dụng triệt để các cơ hội từ CPTPP, EVFTA và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; hiểu và vận dụng hiệu quả cách áp mã HS cho hàng hoá xuất nhập khẩu qua các tình huống thực tiễn

Việt Nam đã ký kết và thực hiện 15 Hiệp định Thương mại tự do (FTA), 02 FTA đang đàm phán. Việc này đã giúp Doanh nghiệp giành lợi thế xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua hưởng ưu đãi

  • Sự kiện
  • Đào tạo