Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

15/07/2014 02:06

Lĩnh vực: Các vấn đề xã hội

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Y tế

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban các vấn đề xã hội

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII, ngày 13-6-2014)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12.

Nguồn Dự thảo Online

Đính kèmDung lượng
Luat sua doi va bo sung mot so dieu cua luat y te.doc (93)350 KB