Luật đất đai (sửa đổi)

17/08/2014 02:20

Lĩnh vực: Kinh tế

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế

Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

DỰ THẢO LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật đất đai.

Theo Dự thảo Online

Đính kèmDung lượng
dt_ky_6.doc (129)1.49 MB