Dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

24/05/2014 01:54

Lĩnh vực: Kinh tế

Cơ quan trình dự thảo: Chính phủ

Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Kinh tế

Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại doanh nghiệp và giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp);quy định về nhóm công ty.

Tài liệu phục vụ tại Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIII, tháng 5/2014 (Bản đính kèm)

Nguồn Dự thảo Online

Đính kèmDung lượng
Duthao_Ky7.doc (173)932.5 KB