Các văn bản pháp luật doanh nghiệp cần biết cho quá trình hoạt động

21/09/2016 10:58

(Vui lòng click vào tên văn bản để xem chi tiết)

1. Luật doanh nghiệp 2014

2. Luật đầu tư 2014

3. Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

4. Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp

5. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

6. Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước

7. Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

8. Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

9. Quyết định 19/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

10. Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

11. Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài

12. Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

13. Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

14. Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

15. Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

16. Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

17. Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

18. Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
 

Nguồn: Thư viện Pháp luật