Phí và Lệ phí cấp C/O

1. Lệ phí cấp C/O:

Miễn phí từ ngày 1/3/2009 theo Thông tư số 37/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 2 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

2. Phí cấp chứng từ thương mại:

100.000 đ/bộ/4 trang theo Quy định số 2706/2009/PTM-TT ngày 9 tháng 9 năm 2010 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc Ban hành phí xác nhận chứng từ thương mại.